Rosyjski on-line

Rosyjski on-line

  • O kursie
  • Logowanie
  • Warunki zaliczenia

ROK AKADEMICKI 2020-21

Kurs języka języka rosyjskiego on-line–to nowoczesny interaktywny kurs językowy opracowany specjalnie dla studentów studiów zaocznych Społecznej Akademii Nauk.

Poziom podstawowy

Kurs na poziomie podstawowym adresowany jest do tych studentów studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, którzy kiedykolwiek uczyli się rosyjskiego, opanowali podstawy języka, znają cyrylicę, ale chcieliby rozpocząć naukę od podstaw i oceniają swój poziom na początkujący. Kurs na poziomie A1 składa się z sześciu semestrów, a każdy semestr z ośmiu lekcji. Lekcje poruszają podstawowy zakres tematyki życia codziennego (ja i moja rodzina, moje mieszkanie, pogoda, poruszanie się po mieście, w sklepie, w restauracji, w hotelu, w samolocie i w pociągu, w szkole, u lekarza, w pracy itd.) oraz podstawowe zagadnienia gramatyczne. Kurs uatrakcyjniają fragmenty filmów z YouTube, fotografie, piosenki, ćwiczenia audio. Kurs prowadzi do poziomu A2+.

Po ukończeniu kursu student rozumie wypowiedzi i wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom średnio zaawansowany

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym adresowany jest do studentów studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, którzy uczyli się języka rosyjskiego w liceum lub w gimnazjum, niedawno zdali maturę z rosyjskiego lub powracają do nauki języka rosyjskiego po długiej przerwie. Kurs składa się z sześciu semestrów, a każdy semestr z ośmiu lekcji. Kurs prowadzi z poziomu A2 do poziomu B1. Program kursu zbudowany jest wokół tematów zakresu A2-B1: człowiek, rodzina, mieszkanie, sport, czas wolny, rozkład dnia, wykształcenie, zdrowie, moda, praca, wybór zawodu, wypoczynek, podróżowanie, zakupy, usługi, restauracja, hotel, korespondencja służbowa, telefony służbowe, klimat i świat przyrody, telewizja, internet książki, prasa. Zakres gramatyki dla poziomu B1. Kurs uatrakcyjniają fragmenty filmów, z YouTube, fotografie, piosenki, ćwiczenia audio.

Po ukończeniu kursu na poziomie średnio zaawansowanym student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu, zawartego w standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży, tworzyć proste wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane lub go interesują. Umie opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia, krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i plany. Jest przygotowany do używania języka rosyjskiego w pracy w zakresie form grzecznościowych, rozmów telefonicznych, pisania e-maili, podróży służbowych, zawierania znajomości. Możliwość wyboru danego języka zależy od kierunku i trybu.

 

Język rosyjski specjalistyczny

Język rosyjski specjalistyczny dla studentów studiów uzupełniających magisterskich

Kurs adresowany do studentów studiów uzupełniających magisterskich, którzy uczyli się rosyjskiego w liceum lub brali udział w lektoracie z języka rosyjskiego podczas studiów licencjackich.

Zarządzanie UM

Kurs składa się z ośmiu modułów, trwa tylko jeden semestr. Celem kursu jest przygotowanie studenta do używania języka rosyjskiego w pracy. Program dotyczy przedstawiania się w sytuacjach służbowych, pisania prostych e-maili i listów, prowadzenia rozmów telefonicznych, podróżowania samolotem, pobytu w hotelu, spotkań w restauracji, wizyty na targach itd., a więc tego, co może być przydatne w życiu zawodowym. Poziom kursu B1 (średnio zaawansowany).

Pedagogika UM

Na kurs składają się dwa semestry, każdy zawiera cztery moduły. Celem kursu jest przygotowanie studenta do używania języka rosyjskiego w pracy. Program semestru letniego dotyczy podróżowania w celach służbowych i turystycznych samolotem, poruszania się po mieście środkami transportu miejskiego, zakwaterowania w hotelu, restauracji i zakupów. Program semestru  zimowego dotyczy przedstawiania się w sytuacjach służbowych, pisania prostych e-maili i listów, prowadzenia rozmów telefonicznych, więc tego, co może być przydatne w życiu zawodowym. Poziom kursu B1 (średnio zaawansowany).

Fizjoterapia UM

Na kurs składają się dwa semestry; każdy z nich zawiera dwa obszerne moduły. Celem kursu jest przygotowanie studenta do używania języka rosyjskiego w pracy; leksyka i wyrażenia dostosowane są do tematyki medycznej i prozdrowotnej.  Program zbudowany jest wokół zagadnień związanych ze zdrowym trybem życia, higieną zdrowia, wizytą u lekarza, w szpitalu, w aptece, profilaktyką zachorowań i sportem. Poziom kursu B1 (średnio zaawansowany).

 

Logowanie na kurs on-line odbywa się poprzez stronię: http://lingua.swspiz.pl/moodle Login to numer indeksu studenta (np. 12121), hasło: 7 cyfr numeru PESEL + pierwsza mała litera imienia matki studenta (1234567a). Po zalogowaniu się na swoje konto LINGUA należy dokonać wyboru odpowiedniego kursu:

  • rosyjski on-line – poziom podstawowy
  • rosyjski on-line – poziom średnio zaawansowany
  • rosyjski on-line – rosyjski specjalistyczny (Zarządzanie UM, Pedagogika UM, Fizjoterapia UM). 

W przypadku problemów technicznych z platformą, np. braku możliwości zalogowania się, należy je zgłosić do biura MLC w czasie dyżuru ul. Kilińskiego 109 pok. 4, lub skontaktować za pośrednictwem e-mail: multi@san.edu.pl

Warunki uzyskiwania zaliczeń z języka rosyjskiego

Aby uzyskać zaliczenie z języka rosyjskiego metodą on-line, należy przed przystąpieniem do kursu zapoznać się ze szczegółowymi informacjami załączonymi do kursu, następnie na własnym koncie na platformie LINGUA przerobić samodzielnie wszystkie lekcje z danego semestru. Ostateczny termin wykonania zadań w semestrze zimowym to: 15.01, natomiast w semestrze letnim – do 15.06.

Zasady uzyskiwania ocen

ocena dostateczna (3) – średnia z całego semestru w przedziale od 60% do 70%, przy czym żadna z lekcji nie może być przerobiona poniżej poziomu 60%.

ocena dostateczna z plusem (3,5) – średnia z całego semestru w przedziale od 71% do 75%, przy czym żadna z lekcji nie może być przerobiona poniżej poziomu 60%.

ocena dobra (4) – średnia z całego semestru w przedziale od 76% do 85%, przy czym żadna z lekcji nie może być przerobiona poniżej poziomu 60%.

ocena dobra z plusem (4,5) – średnia z całego semestru w przedziale od 86% do 95%, przy czym żadna z lekcji nie może być przerobiona poniżej poziomu 60%.

ocena bardzo dobra (5) – średnia z całego semestru w przedziale od 96% do 100%, przy czym żadna z lekcji nie może być przerobiona poniżej poziomu 60%.

Egzamin

Siatki godzin językowych różnią się ilością semestrów w zależności od kierunku (dla większości kierunków po VI semestrze). Studenci są informowani na bieżąco przez lektora, po którym semestrze kończy się lektorat. Egzamin jest przeprowadzany również w formie on-line. Do egzaminu on-line studenci przystępują w terminie wyznaczonym przez lektora (dzień i godzina). Egzamin jest aktywny tylko w wyznaczonym terminie. Czas na rozwiązanie egzaminu jest ściśle określony, nie można rozwiązać go w dowolnym terminie i czasie. Oceny za egzamin końcowy:

ocena dostateczna (3) –  60% - 70%

ocena dostateczna z plusem (3,5)71% - 75%

ocena dobra (4) 76% - 85%

ocena dobra z plusem (4,5)86% - 95%

ocena bardzo dobra (5) – 96%-100%

Kontakt:

Lektorka języka rosyjskiego - opiekunka kursu online języka rosyjskiego
mgr Dorota Wieczorek
dwieczorek@san.edu.pl