Lektorat tradycyjny

Lektorat tradycyjny

  • O lektoracie SAN Łódź
  • Jezyki do wyboru
  • Regulamin uczestnictwa
  • Zgłoszenia

 

LEKTORAT DLA GRUP STACJONARNYCH

CHARAKTERYSTYKA

FORMA ZAJĘĆ

GODZINY ZAJĘĆ

FORMA ZALICZENIA

Zajęcia językowe odbywają się od poniedziałku do piątku według planu dla danego kierunku.

Spotkania raz bądź dwa razy w tygodniu.

Według planu kierunku.

Ustalana indywidualnie z lektorem prowadzącym grupę. Na ostatnim semestrze nauki języka obowiązuje egzamin końcowy (ustny i pisemny)

 

 

Centrum Językowe MULTI Language Center organizuje lektorat tradycyjny z języka:

  • ANGIELSKIEGO
  • ROSYJSKIEGO
  • NIEMIECKIEGO
  • HISZPAŃSKIEGO
  • FRANCUSKIEGO

Podstawą utworzenia grupy z danego języka na wybranym poziomie jest zgłoszenie się min. 25 kandydatów. Możliwość wyboru danego języka zależy od kierunku i trybu.

Ostatnia aktualizacja 28.05.2019


1. Warunki ogólne

Każdy student Społecznej Akademii Nauk w Łodzi ma obowiązek uczęszczania na lektorat językowy. Na pierwszym semestrze student samodzielnie dokonuje wyboru językowego za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego umieszczonego na stronie www.multi.san.edu.pl w zakładce ZAPISZ SIĘ. Brak rejestracji wiąże się z utratą możliwości terminowego zaliczenia semestru.

2. Przydział do grupy językowej

Student jest przydzielany do danej grupy językowej na podstawie zadeklarowanego przez siebie w formularzu rekrutacyjnym języka oraz poziomu zaawansowania. Rekrutacja na języki prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.multi.san.edu.pl w zakładce ZAPISZ SIĘ. Obowiązkiem każdego studenta Społecznej Akademii Nauk jest wypełnienie i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych. Odstąpienie od tego obowiązku wiąże się z utratą możliwości terminowego zaliczenia semestru. MULTI Language Center – Centrum Językowe Społecznej Akademii Nauk w ramach lektoratu tradycyjnego prowadzi rekrutację na następujące języki:
-Angielski
-Niemiecki
-Rosyjski
-Hiszpański
-Francuski
Możliwość wyboru danego języka zależy od kierunku i trybu. Warunkiem utworzenia danej grupy językowej jest odpowiednia liczba kandydatów. Jeśli nie dojdzie do utworzenia wybranej przez kandydata grupy językowej na zadeklarowanym poziomie, zostanie on o tym poinformowany drogą mailową (pod warunkiem poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego i podania danych kontaktowych). Listy nowych grup językowych są publikowane na początku semestru zimowego na stronie internetowej www.san.edu.pl. Po odnalezieniu się na liście, student jest zobowiązany do stawienia się na zajęciach w danej grupie. W wyjątkowych sytuacjach po pierwszych zajęciach istnieje możliwość zmiany grupy językowej. Listę osób zarekomendowanych do przeniesienia zgłasza lektor prowadzący do biura MULTI Langauge Center. Ewentualnej zmiany metody bądź trybu nauczania należy dokonać pisemnie pod adresem e-mail multi@san.edu.pl. MLC potwierdza zmianę w wiadomości zwrotnej. Zmiany w obrębie lektoratów możliwe są w terminie do 31 października dla semestru zimowego i do 31 marca w dla semestru letniego.

3. Zaliczenia semestralne lektoratu metodą tradycyjną


Uzyskanie zaliczenia semestralnego wiąże się z koniecznością czynnego udziału w lektoracie oraz przystąpieniem do wymaganych przez lektora zaliczeń, ustalanych indywidualnie z każdą grupą. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze dla studentów trybu dziennego oraz 1 nieobecność w semestrze dla studentów trybu zaocznego. Przekroczenie tego limitu daje prowadzącemu prawo do odmowy zaliczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy nieobecność usprawiedliwiona jest przypadkami losowymi, niezależnymi od studenta.
Zaliczenie semestru wiąże się z uzyskaniem wpisu do Wirtualnego Dziekanatu, dokonywanego przez lektora prowadzącego grupę, do której student jest przypisany. Zaliczenia oraz wpisu nie może udzielić inny lektor niż prowadzący grupę.
Student może być zwolniony z zaliczenia lektoratu w danym semestrze w następujących przypadkach:
- w danym semestrze był uczestnikiem kursu lub warsztatu językowego organizowanego przez MULTI Language Center,
-  posiada międzynarodowy certyfikat językowy: TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL iBT, TFI, WiDaF, DaF, DS, DELE,
- może przedstawić zaliczenie adekwatnego semestru udokumentowane wpisem do indeksu z innej uczelni, kierunku studiów bądź jest studentem lub absolwentem kierunku filologicznego [wpis nie starszy niż 5 lat].

4. Egzaminy

Lektorat z języka angielskiego dla studentów trybu stacjonarnego kończy się egzaminem wewnętrznym Społecznej Akademii Nauk w oparciu o materiał opracowany w trakcie zajęć.
Student trybu stacjonarnego może być zwolniony z wewnętrznego egzaminu końcowego jeśli posiada międzynarodowy certyfikat językowy: TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL iBT, TFI, WiDaF, DaF, DS, DELE.

5. Sytuacje indywidualne

Studenci:
- przeniesieni z innej uczelni i uzupełniający różnice programowe
- reaktywowani lub powtarzający semestr
- rekrutowani po rozpoczęciu roku akademickiego
- nie mogący odnaleźć się na listach grup lektorskich
proszeni są o zgłoszenie się do Centrum Językowego MULTI Language Center w celu ustalenia warunków zaliczenia danego semestru.

Student jest przydzielany do danej grupy językowej na podstawie zadeklarowanego przez siebie w formularzu rekrutacyjnym języka oraz poziomu zaawansowania. Rekrutacja na języki prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.multi.san.edu.pl w zakładce ZAPISZ SIĘ. Obowiązkiem każdego nowego studenta Społecznej Akademii Nauk jest wypełnienie i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych.

Formularze zapisu są dostępne TUTAJ